Niepołomice,

Date Posted:

2021-07-02-07:00

Country:

Poland

Location:

Grabska 4, Niepolomice 32-005, Poland

Starszy Operator Narz__dziowni ___ Frezer

Zadania:

 • samodzielna obs__uga 3-osiowej frezarki CNC z dodatkow__ podzielnic__ na 4 i 5 o__.
 • samodzielne wytwarzanie przyrz__d__w specjalnych na potrzeby wydzia____w produkcyjnych
 • obs__uga narz__dzi r__cznych
 • przestrzeganie procedur jako__ciowych i BHP
 • monitorowanie stanu technicznego maszyn
 • praca z dokumentacj__ produkcyjn__
 • wst__pna kontrola jako__ci wykonywanych element__w
 • wydawanie i przyjmowanie oprzyrz__dowania
 • wykonywanie innych polece__ zleconych przez prze__o__onego.

Wymagania:

 • wykszta__cenie __rednie techniczne lub zawodowe (mile widziane w kierunku mechanika, obr__bka skrawaniem, __lusarz/szlifierz)
 • do__wiadczenie w samodzielnej obs__udze frezarek 3-osiowych i 5-osiowych
 • pe__na samodzielno____ w programowaniu frezarek z poziomu pulpitu w Heidenhain 640
 • co najmniej roczne do__wiadczenie w pracy w firmie produkcyjnej (obr__bka metalu)
 • umiej__tno____ pos__ugiwania si__ przyrz__dami pomiarowymi (suwmiarka, mikromierz)
 • umiej__tno____ czytania rysunku technicznego
 • dobra znajomo____ obs__ugi komputera oraz programu MS Excel
 • podstawowa znajomo____ j__zyka angielskiego
 • gotowo____ do pracy zmianowej (3 zmiany)
 • umiej__tno____ pracy zgodnie z procedurami
 • wysoka sumienno____ i staranno____ w wykonywanych zadaniach
 • nastawienie na wysok__ jako____
 • d____enie do samorozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji
 • wysoka motywacja do dzielenia si__ wiedz__
 • bardzo dobra komunikatywno____ i umiej__tno____ pracy w grupie
 • wysoka kultura osobista.

Dlaczego warto do____czy__ do naszego zespo__u?

 • bezpo__rednie, stabilne zatrudnienie (umowa o prac__)
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • mo__liwo____ uczenia si__ (nowe technologie, nowoczesne narz__dzia)
 • poznanie przysz__ego miejsca pracy, prze__o__onego, wsp____pracownik__w
 • bezpiecze__stwo pracy, czysto____, ergonomi__ na najwy__szym poziomie
 • dodatkowe benefity: program emerytalny, karta sportowa, ubezpieczenie, platforma kafeteryjna
 • ___wspieranie rozwoju osobistego poprzez dofinansowanie studi__w i kurs__w j__zykowych.

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link to read the Policy and Terms

Niepołomice,

Raytheon: Aspiring to be the most admired defense and aerospace systems company through our world-class people, innovation and technology

Raytheon Company is a technology and innovation leader specializing in defense, security and civil markets throughout the world. With a history of innovation spanning 91 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics, mission systems integration and other capabilities in the areas of sensing; effects; and command, control, communications and intelligence systems; as well as a broad range of mission support services.

Similar jobs