,

Date Posted:

2021-06-15-07:00

Country:

Poland

Location:

Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, Poland

______________________________________________________ IN__YNIER DS. OBLICZE__ I ANALIZ WYTRZYMA__O__CIOWYCH (MES)

Jakie wyzwania czekaj__ na Ciebie na nowym stanowisku?

 • Wykonywanie analiz wytrzyma__o__ciowych przy u__yciu metody element__w sko__czonych (MES) oraz metod analitycznych
 • Opracowanie, analiza oraz interpretacja wynik__w oblicze__
 • Przygotowanie raport__w z analiz oraz dokumentacji
 • Prezentowanie wynik__w podczas przegl__d__w projekt__w
 • Wsp____praca z innymi dzia__ami przedsi__biorstwa przy projektowaniu, testach, tworzeniu dokumentacji podczas ca__ego cyklu __ycia produktu
 • Optymalizacja rozwi__za__ konstrukcyjnych komponent__w silnika oraz uk__ad__w klimatyzacji
 • Terminowe oraz prawid__owe realizowanie postawionych cel__w

Co jest dla nas wa__ne:

 • Wykszta__cenie wy__sze techniczne
 • Do__wiadczenie w przeprowadzaniu oblicze__ i analiz strukturalnych
 • Praktyczna znajomo____ pakiet__w do oblicze__ metod__ element__w sko__czonych np. ANSYS, MSC Nastran/Patran, HyperWorks, Abaqus, LS Dyna etc.
 • Znajomo____ zagadnie__ oblicze__ wytrzyma__o__ciowych z wykorzystaniem MES
 • Znajomo____ j__zyk__w programowania np. Python, Java, b__dzie dodatkowym atutem
 • Wiedza z zakresu wytrzyma__o__ci materia____w i konstrukcji
 • Dobra znajomo____ j__zyka angielskiego,
 • Inicjatywa i kreatywno____ przy rozwi__zywaniu problem__w in__ynierskich
 • Rozwini__te zdolno__ci komunikacyjne oraz praca zespo__owa__

Co oferujemy:

 • Mo__liwo____ rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i wsparcie profesjonalist__w
 • Mo__liwo____ ci__g__ego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Odpowiedzialne i wymagaj__ce zadania z dost__pem do nowoczesnych narz__dzi
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiej__tno__ci
 • Elastyczne godziny pracy
 • Prywatn__ opiek__ medyczn__
 • Kart__ multisport
 • Pracowniczy __Program Emerytalny
 • Scholar Program
 • Si__owni__ firmow__

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link to read the Policy and Terms

,

Raytheon: Aspiring to be the most admired defense and aerospace systems company through our world-class people, innovation and technology

Raytheon Company is a technology and innovation leader specializing in defense, security and civil markets throughout the world. With a history of innovation spanning 91 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics, mission systems integration and other capabilities in the areas of sensing; effects; and command, control, communications and intelligence systems; as well as a broad range of mission support services.

Similar jobs