Niepołomice,

Date Posted:

2021-05-20-07:00

Country:

Poland

Location:

Grabska 4, Niepolomice 32-005, Poland

Inspektor Kontroli Jako__ci

Zadania:

 • obs__uga i programowanie maszyn pomiarowych CMM,

 • nadzorowanie wszystkich etap__w procesu produkcyjnego,

 • weryfikowanie zgodno__ci materia____w produkcyjnych oraz wyrob__w gotowych,

 • przygotowywanie pe__nej dokumentacji jako__ciowej,

 • kontrola wizualna produktu,

 • praca z dokumentacj__ techniczn__ i jako__ciow__,

 • nadz__r nad wyrobem niezgodnym ___ inicjowanie dzia__a__ koryguj__cych i zapobiegawczych.

Wymagania:

 • wykszta__cenie __rednie,

 • minimum rok pracy w dziale kontroli jako__ci w firmie produkcyjnej,

 • do__wiadczenie w pracy przy u__yciu wsp____rz__dno__ciowej maszyny pomiarowej CMM,

 • znajomo____ rysunku technicznego oraz GD&T,

 • umiej__tno____ czytania dokumentacji technicznej,

 • umiej__tno____ pos__ugiwania si__ narz__dziami pomiarowymi tj. suwmiarka, mikromierz, wysoko__ciomierz,

 • znajomo____ j__zyka angielskiego na poziomie minimum A2,

 • praktyczna znajomo____ MS Office,

 • dobra organizacja pracy oraz wysoka kultura osobista,

 • komunikatywno____, podzielno____ uwagi, orientacja na jako____,

 • d____enie do samorozwoju oraz podnoszenia w__asnych kwalifikacji,

 • umiej__tno____ pracy w zespole, wysoka motywacja do dzielenia si__ wiedz__,

 • gotowo____ do pracy zmianowej (3 zmiany).

Dlaczego warto do____czy__ do naszego zespo__u?

 • bezpo__rednie, stabilne zatrudnienie (umowa o prac__),

 • atrakcyjne wynagrodzenie,

 • mo__liwo____ uczenia si__ (nowe technologie, nowoczesne narz__dzia),

 • poznanie przysz__ego miejsca pracy, prze__o__onego, wsp____pracownik__w,

 • bezpiecze__stwo pracy, czysto____, ergonomi__ na najwy__szym poziomie,

 • dodatkowe benefity: program emerytalny, karta sportowa, ubezpieczenie, platforma kafeteryjna,

 • wspieranie rozwoju osobistego poprzez dofinansowanie studi__w i kurs__w j__zykowych.

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link to read the Policy and Terms

Niepołomice,

Raytheon: Aspiring to be the most admired defense and aerospace systems company through our world-class people, innovation and technology

Raytheon Company is a technology and innovation leader specializing in defense, security and civil markets throughout the world. With a history of innovation spanning 91 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics, mission systems integration and other capabilities in the areas of sensing; effects; and command, control, communications and intelligence systems; as well as a broad range of mission support services.

Similar jobs