,

Date Posted:

2021-04-23-07:00

Country:

Poland

Location:

Bierutowska 65-67, Wroc__aw 51-317, Poland

W zwi__zku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydat__w na stanowisko:

Technolog (obr__bka skrawaniem)

__Wroc__aw

Jakie wyzwania czekaj__ na Ciebie na nowym stanowisku?

 • Projektowanie nowych i rozw__j istniej__cych proces__w obr__bkowych w____czaj__c:
  • Opracowywanie dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonymi standardami
  • Odpowiedni dob__r obrabiarek NC oraz maszyn i stanowisk konwencjonalnych
  • Programowanie maszyn NC ( EIA/ISO w FANUC, MAZATROL, MITSUBISHI, SINUMERIK )
  • Dob__r sprawdzian__w, narz__dzi skrawaj__cych i innego oprzyrz__dowania produkcyjnego
  • Wsparcie w tworzeniu dokumentacji jako__ciowej proces__w
 • Odpowiedzialno____ za wdro__enie i przebieg pe__nego procesu technologicznego
 • Rozwi__zywanie problem__w technologicznych
 • Udzia__ w nowych projektach

Co jest dla nas wa__ne?

 • Otwarto____ we wsp____pracy tworz__c cz______ zr____nicowanego zespo__u technicznego
 • Preferowane wykszta__cenie techniczne, specjalno____ w kierunku technologii wytwarzania -obr__bka skrawaniem
 • Minimum trzy lata do__wiadczenia na stanowisku technologa lub in__yniera procesu ___ do__wiadczenie z przemys__u lotniczego b__dzie dodatkowym atutem
 • Do__wiadczenie w programowaniu maszyn NC
 • Znajomo____ system__w CAD/CAM - preferowany NX
 • Bieg__a znajomo____ rysunku technicznego (zapis konstrukcji, wymiarowanie geometryczne )
 • Kreatywno____, umiej__tno____ rozwi__zywania problem__w, analityczne my__lenie, ch____ rozwoju umiej__tno__ci technicznych
 • Znajomo____ j__zyka angielskiego pozwalaj__ca na swobodn__ komunikacj__

Co oferujemy:

 • Mo__liwo____ rozwoju zawodowego poprzez szkolenia i wsparcie profesjonalist__w
 • Mo__liwo____ ci__g__ego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • Odpowiedzialne i wymagaj__ce zadania z dost__pem do nowoczesnych narz__dzi
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiej__tno__ci
 • Prywatn__ opiek__ medyczn__
 • Kart__ multisport
 • Prywatny Program Emerytalny
 • Scholar Program
 • Dofinansowanie do ,,wczas__w pod grusz________

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link to read the Policy and Terms

,

Raytheon: Aspiring to be the most admired defense and aerospace systems company through our world-class people, innovation and technology

Raytheon Company is a technology and innovation leader specializing in defense, security and civil markets throughout the world. With a history of innovation spanning 91 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics, mission systems integration and other capabilities in the areas of sensing; effects; and command, control, communications and intelligence systems; as well as a broad range of mission support services.

Similar jobs