Niepołomice,

Date Posted:

2021-03-11-08:00

Country:

Poland

Location:

Grabska 4, Niepolomice 32-005, Poland

Sta__ysta w Dziale Planowania Produkcji

ZAKRES OBOWI__ZK__W:

Sta__ zwi__zany jest z:

 • Uczestnictwem w realizacji bie____cych projekt__w Dzia__u Panowania Produkcji

 • Wsparciem dzia__u w przygotowaniu dziennych plan__w produkcyjnych oraz ich podzia__ wed__ug zasad Lean

 • Weryfikacj__ przep__ywu zlece__ produkcyjnych

 • Przygotowaniem kolejek FIFO dla wybranych obszar__w

 • Nadzorem nad procesem wydawania zlece__ produkcyjnych

 • Wydawaniem zlece__ testowych oraz pr__bek technologicznych.

WYMAGANIA:

Szukamy student__w lub absolwent__w kierunk__w technicznych (preferowane Zarz__dzanie i In__ynieria Produkcji, Zarz__dzanie Produkcj__, Inne techniczne)

Oczekujemy:

 • Wiedzy merytorycznej wyniesionej ze studi__w

 • Faktycznego zainteresowania zagadnieniami zwi__zanymi z obszarem praktyki

 • Bardzo dobrej znajomo__ci pakietu MS Office (szczeg__lnie Excela)

 • Mile widziana znajomo____ SAP

 • Dobrej znajomo__ci j__zyka angielskiego

 • Kompetencji analitycznych, dok__adno__ci i sumienno__ci

 • Dost__pno__ci w wymiarze 20 godzin tygodniowo przez okres 3 miesi__cy

 • Wysokich zdolno__ci komunikacyjnych oraz nastawiania na prac__ zespo__ow__.

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link to read the Policy and Terms

Niepołomice,

Raytheon: Aspiring to be the most admired defense and aerospace systems company through our world-class people, innovation and technology

Raytheon Company is a technology and innovation leader specializing in defense, security and civil markets throughout the world. With a history of innovation spanning 91 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics, mission systems integration and other capabilities in the areas of sensing; effects; and command, control, communications and intelligence systems; as well as a broad range of mission support services.

Similar jobs