Jasionka,

Date Posted:

2020-12-03-08:00

Country:

Poland

Location:

Taj__cina 111, 36-002 Jasionka, Poland

ZAKRES ZADA__ I ODPOWIEDZIALNO__CI:

 • Odpowiedzialno____ za wykonywanie bada__ laboratoryjnych, analiz chemicznych i kontroli proces__w specjalnych zgodnie z__harmonogramami
 • Odpowiedzialno____ za zachowanie zgodno__ci z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jako__ci oraz obowi__zuj__cymi w firmie zasadami
 • Opracowywanie dokumentacji badawczej, laboratoryjnej, procedur, instrukcji spe__niaj__cych wymagania jako__ciowe i biznesowe
 • Opracowywanie zestawie__ wynik__w, przygotowywanie raport__w, analiza wynik__w
 • Uczestnictwo w pracach zespo____w do usprawniania proces__w produkcyjnych i biurowych
 • Prowadzenie dzia__a__ w celu ustaleniu przyczyn powsta__ych niezgodno__ci oraz wdra__ania akcji korekcyjnych

  WYMAGANIA:

 • Wykszta__cenie wy__sze techniczne, preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna
 • Min. 1 rok do__wiadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomo____ przebiegu proces__w specjalnych
 • Znajomo____ zagadnie__ dot. chemii organicznej i nieorganicznej, proces__w galwanicznych, analiz chemicznych, metod badawczych
 • Wiedza na temat dokumentacji technicznej i wymaga__ jako__ciowych
 • Znajomo____ j__zyka angielskiego ___ poziom komunikatywny

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link to read the Policy and Terms

Jasionka,

Raytheon: Aspiring to be the most admired defense and aerospace systems company through our world-class people, innovation and technology

Raytheon Company is a technology and innovation leader specializing in defense, security and civil markets throughout the world. With a history of innovation spanning 91 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics, mission systems integration and other capabilities in the areas of sensing; effects; and command, control, communications and intelligence systems; as well as a broad range of mission support services.

Similar jobs